Wtorek, 23 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów I roku studiów wyyższych

2018-07-20

powiększ

Uprzejmie informuję, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2018/2019 realizację programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych.

 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria: • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto, wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością. • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Wnioski o stypendia pomostowe należy składać na formularzach on-line, które będą dostępne do dnia 18.08.2018 r. na stronie internetowej www.stypendia pomostowe.pl Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród tegorocznych maturzystów i ich rodzin informacji o programie, w szczególności wywieszając informację na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej, zamieszczając informację w mediach lokalnych i na własnych stronach internetowych. Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, pok. 115, tel. 95 720 87 82