Czwartek, 23 maja 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

UWAGA! STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ. ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODU MIESIĘCZNEGO NA CZŁONKA RODZINY!

2018-08-14

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć: 1) do 30 września 2018r. - 514 zł netto, 2) od 1 października 2018r. – 528 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 upływa dnia 15 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018r. Od dnia 21 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków  TUTAJ  oraz zapoznaniem się z Instrukcją i Regulaminem.