Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Uwaga rodzice / opiekunowie !

2019-06-19

Rodzice / opiekunowie dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach na rok szkolny 2019/2020, dnia 25 czerwca (wtorek) o godzinie 16.00 w żłobku odbędzie się zebranie organizacyjne. Sprawy dla Państwa bardzo istotne, obecność obowiązkowa.

Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020

2019-05-17

Na podstawie deklaracji oraz wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka na rok szkolny 2019-2020 została opracowana lista dzieci przyjętych.

2018-09-13

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Samorządowy Bajka w Słubicach ( ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Słubice, telefon kontaktowy: 95 758 30 39). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

spotkanie organizacyjne dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019

2018-08-24

Szanowni Państwo, 6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w żłobku odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne dotyczące min. powstałych zmian w działaniach jednostki. Zapraszam. Dyrektor

Przerwa wakacyjno-remontowa w żłobku

2018-07-31

W miesiącu sierpniu Żłobek Samorządowy "Bajka" w Słubicach będzie nieczynny z powodu przerwy wakacyjno-remontowej. Swoją działalność wznowi od 3 września. Do zobaczenia

Uwaga rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie zawarli umowy na kolejny rok szkolny !

2018-07-03

Rodziców / prawnych opiekunów, których dzieci zostały przyjęte do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach na rok szkolny 2018/2019 i do tej pory nie podpisali umów proszę o pilny kontakt.

Miejsca w ŻS "Bajka" na rok szkolny wrzesień 2018 / lipiec 2019

2018-04-25

Informacje na temat przyjętych dzieci do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach na rok szkolny 2018 / 2019 rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać w wyznaczonych poniżej grupach (podział zgodnie z datą urodzenia dziecka) po okazaniu dowodu tożsamości:

Dni wolne od pracy w ŻS "Bajka"

2018-03-28

Do zakończenia roku szkolnego 2017 - 2018 pozostały dni wolne od pracy w żłobku: dni wyznaczone ustawowo - świąteczne, 2 maja, 1 czerwca, sierpień (przerwa remontowo - wakacyjna ) w tych dniach żłobek będzie nieczynny. Do końca roku 2018 ( nowy rok szkolny 2018/2019) pozostaną dwa dni wolne, tj. 24 grudnia i 31 grudnia. Informacja o wymienionych terminach widnieje na tablicy ogłoszeń oraz na miesiąc przed wyznaczonym dniem instalujemy ogłoszenia przypominające na drzwiach każdej grupy.

Rekrutacja do Żłobka Samorządowego "Bajka" w Słubicach

2018-02-14

zgodnie z zarządzeniem nr 03/2018 dyrektora ŻS "Bajka" w Słubicach, rekrutacja do żłobka odbywa się przez cały rok na bieżąco w miarę posiadanych wolnych miejsc, biorąc pod uwagę wiekowy charakter grupy /maluchy, średniaczki, starszaki/.

Spotkanie z rodzicami

2017-09-20

Drodzy Państwo, 27 września 2017 roku o godzinie 16.00 w ŻS "Bajka" odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2017/2018. Prosimy o obecność.                                                       

archiwum aktualności

1 - 10 / 21 1 | 2 | 3 |