Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Historia

2007-03-01

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 od 1961-2007

      

       Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach powstała w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Tysiąc szkół na tysiąclecie". Działalność swą rozpoczęła dokładnie 1 września 1961r.  Jednak ze względu na trwające jeszcze prace wewnątrz budynku lekcje rozpoczęły się 14 września  1961r. Dyrektorem szkoły został mgr Szczepan Grześkowiak, zastępcą mgr Władysław Warchoł. W budynku do 1993r. mieściło się również Liceum Ogólnokształcące.

     Początki działalności szkoły nie były łatwe, występowały trudności związane z wyposażeniem w pomoce naukowe, ubogi był również księgozbiór. Dodatkowo sytuację komplikowały jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. Dyrekcja szkoły zaangażowała młodzież szkolną, nauczycieli i rodziców do prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Otrzymano również pomoc ze strony żołnierzy WOP.

     14 listopada 1970r. szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Fudatorami sztandaru szkolnego byli rodzice i zakłady patronackie. Zamówiono również tablicę pamiątkową i popiersie patrona szkoły.

     Od 1973r. w Polsce zaczynają być tworzone szkoły zbiorcze. Taką szkołą staje się Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach. Do klas  V-VIII zaczęli dojeżdżać uczniowie ze wsi: Drzecin, Nowe Biskupice, Stare Biskupice, Pławidła, Nowy Lubusz, Świecko. W związku z zaistniałą sytuacją zorganizowano dowóz dzieci z w/w miejscowości do szkoły.

     W drugim półroczu roku szkolnego 1984/85 szkoła zmienia swoją nazwę ze ZSG na SP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. W 1986/87 następuje reorganizacja szkoły. Odtąd funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących aż do roku 1994. Dyrektorem zostaje
mgr Krystyna Baczyńska. W 1994r. LO zostaje przeniesione do Zespołu Szkół Odzieżowych i tym samym w budynku pozostaje tylko szkoła podstawowa, której dyrektorem zostaje mgr Urszula Rydel.

    Zgodnie z założeniami reformy oświaty tworzone są gimnazja. Toteż od 1999r. w budynku SP nr 2 powstaje Gimnazjum nr 2 jako samodzielna jednostka.

     Wraz z przedstawianymi zmianami organizacyjnymi szkoły następowały również zmiany w liczbie nauczycieli, uczniów i oddziałów. Przy wprowadzaniu zmian administracyjnych i programowych duży wpływ miała także Rada Pedagogiczna, która w odpowiednim czasie przygotowywała plany i opracowania, szczególnie w zakresie wychowania i dydaktyki.

    Obecnie do szkoły uczęszczają uczniowie nie tylko z miasta Słubic, ale i z okolicznych wiosek tj. 3/4 z miasta i 1/4 z wiosek. Od 01.09.2006r. w szkole został utworzony Oddział Przedszkolny. W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszcza 360 uczniów w 16 oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 34 nauczycieli.

     Od 1999r. funkcję dyrektora pełni mgr Małgorzata Kamińska.