Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach za rok 2012

2013-04-26

POBIERZ

Zadania Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach

2007-02-19


Zespół prowadzi obsługę żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów publicznych, zwanych dalej „jednostkami” których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Słubice oraz wykonuje inne zadania, w zakresie ustalonym w Statucie.


Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowo-księgowej jednostek
oraz wykonywania innych zadań, wynikających z budżetowych planów
jednostkowych dochodów i wydatków, powierzonych do prowadzenia i realizacji
Zespołowi,
2) organizowanie i prowadzenie remontów i inwestycji w jednostkach i Zespole,
3) planowanie i prowadzenie statystyki oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań,
4) wykonywanie ustawowych uprawnień i zadań organu prowadzącego jednostki.