Na podstawie uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2019 rok Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.