INFORMACJA  DLA   RODZICÓW  

w sprawie umożliwienia otwarcia przedszkola/żłobka

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków prosimy rodziców o przesłanie informacji o konieczności zapewnienia opieki dzieciom w placówce na adres e-mailowy dyrektora danego przedszkola/żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2020r. do g.12.00. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola/żłobka na zajęcia opiekuńcze mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych i społecznych, pracowników handlu spożywczego i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja do dyrektora musi zawierać:

- imię i nazwisko dziecka

- oświadczenie obojga rodziców o aktualnym zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w obecnej chwili. Oświadczenie musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w placówce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz ograniczoną ilość miejsc w każdej placówce. Po weryfikacji zgłoszeń, rodzice dzieci które zostaną objęte opieką, będą poinformowani indywidualnie przez dyrektora przedszkola/ żłobka.