W roku 2020 można uzyskać dodatkowe finanse na cele oświatowe, m.in. z części rezerwy subwencji oświatowej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Gmina Słubice jako organ prowadzący szkoły podstawowe przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”-Priorytet 3, w ramach którego, przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie łącznej 28.000,00 zł. I tak oto do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2020 wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach tej pomocy uzyskaliśmy dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina Słubice złożyła wniosek o  dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów biologia, geografia, chemia i fizyka. Pomoce zostaną zakupione w Szkole Podstawowej w Golicach na łączną kwotę 31 022 zł.

Ponad to złożyliśmy wniosek na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:

sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r.lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych·prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Czekamy na rozstrzygnięcie w tej kwestii. Wniosek dotyczy, zarówno dofinansowania jak i refundacji poniesionych kosztów finansowych nowo wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach. Łączna kwota wniosku to 397 098 tys. zł!