w   sprawie   ograniczonego   funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i żłobka

      Na podstawie informacji Premiera, Ministra Zdrowia w okresie od dnia   29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. czasowo ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Opieka organizowana będzie dla:

-       dzieci   posiadających orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego,

-        dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-        dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyżsi rodzice proszeni są o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail dyrektora wniosku zawierającego:

-       imię i nazwisko dziecka

-        informację  o miejscu aktualnego zatrudnienia rodziców i wykonywaniu pracy w obecnej chwili.

Wniosek musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz datę i czytelny podpis.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze reżim sanitarny zastosowany w jednostce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Pozostali rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS.       

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek.