informacje o stypendiach

Pomoc materialna dla uczniów – STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2021/2022

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Słubice w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, tj. niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Tryb i sposób udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Uchwała XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

- słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia - dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 528,00 złotych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. 

Termin złożenia wniosku wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną RODO upływa 15 września 2021r.

Wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO należy pobierać ze strony internetowej https://zaoslubice.ssdip.bip.gov.pl/stypendia-szkolne/ 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją
i Regulaminem zamieszczonymi na powyższej stronie.

W związku z wciąż istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), składanie wniosków stypendialnych wraz z załącznikami na rok szkolny 2021/2022 należy realizować poprzez:

- wysłanie pocztą na adres: Zespół Administracyjny Oświaty
w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice (decyduje data nadania),
 

lub

-  osobiste złożenie, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony w biurze Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój nr 228, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym pod nr telefonu 693 34 12 06 bądź 95 737 20 58. 

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2021/2022 udzielane są pod nr tel. 95 737 20 58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.