Na podstawie uchwały Nr XLII/462/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2022 rok

 

Burmistrz Słubic

 

ogłasza

 

Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice

 

Opis zadania: zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w publicznych jednostkach oświatowych lub w Placówce Wsparcia Dziennego, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. Program zajęć powinien wykraczać poza ramy nauczania szkolnego, tak aby zachęcić uczestników do dalszego rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy. Preferowane będą oferty zajęć promujących wolontariat oraz artystyczne (muzyczne, teatralne, taneczne, wokalne), sportowe oraz językowe dla grup liczących minimum 12 uczestników. Program powinien zawierać opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym, co najmniej dwa razy w ciągu jego realizacji.

 

Oferenci: nauczyciele, instruktorzy lub inne osoby posiadające odpowiednie, udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2020 poz. 1289 ze zm.).

 

Warunki niezbędne do realizacji zadania:

a)        nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby       do 8 września 2022 r., Urząd Miejski w Słubicach,  ul. Akademicka 1,  Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach);

b)        oferta powinna zawierać:

§   nazwę zadania,

§   krótką charakterystykę zadania,

§   opis grupy docelowej (w tym: wiek, liczba odbiorców, zasady rekrutacji uczestników zajęć),

§   zakładane cele zadania i sposób ich realizacji,

§   miejsce realizacji zadania,

§   szczegółowy program zajęć z uwzględnieniem tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej,

§   imię, nazwisko, telefon i adres korespondencyjny oferenta;

§   opis prezentacji pracy grupy zawierający mi. formę, miejsce, przybliżony termin;

c)               program musi również zawierać rekomendację wystawioną przez dyrektora jednostki, w której będą odbywać się zajęcia;

d)               termin realizacji zadania powinien obejmować okres od  03.10.2022 r. do 09.06.2023 r., po 120 minut tygodniowo;

e)               tematyka i formy zajęć powinny być dostosowane do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

 

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą podlegały ocenie.

 

Wyniki konkursu: zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.slubice.pl w zakładce aktualności oraz na stronie www.edukacja.slubice.pl do dnia 22.09.2022r.

Oferenci, których oferty zostaną przyjęte do realizacji podpiszą stosowną umowę i za wykonane zlecenie otrzymają wynagrodzenie (70 zł. brutto za 60 minut zajęć płatnych w dwóch ratach, w wysokości opowiadającej ilości przepracowanych godzin).

 

Informacji o konkursie udzielają :

Pani Sabina Matkowska -  Kierownik Biura Spraw Społecznych,  tel. 957372008;

Pani Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052.

 

Informacje dotyczące RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice, ul.Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon: 957372000;
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/ Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o konkursie;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat tj. do dnia zakończenia realizacji  zadania tj. od dnia 09.06.2025 r.;
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  • W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                          

 

Słubice, dnia 31 sierpnia 2022 r.