Pomoc materialna dla uczniów – STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Słubice w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, tj. niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Tryb i sposób udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Uchwała XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice.

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

- słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia - dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 528,00 złotych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Termin złożenia wniosku wraz z załącznikami oraz klauzulą informacyjną RODO upływa 15 września 2020r.

Wniosek oraz klauzulę informacyjną RODO należy pobierać ze strony internetowej https://zaoslubice.ssdip.bip.gov.pl/stypendia-szkolne/

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją
i Regulaminem zamieszczonymi na powyższej stronie.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2), składanie wniosków stypendialnych wraz z załącznikami na rok szkolny 2020/2021 należy realizować poprzez:

- wysłanie pocztą na adres: Zespół Administracyjny Oświaty
w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice (decyduje data nadania),
 

lub

-  osobiste złożenie, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony w biurze Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój nr 228, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym pod nr telefonu 693 34 12 06 bądź 95 737 20 58.

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 udzielane są pod nr tel. 95 737 20 58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

W związku z rozpoczynającą się 25 maja 2020r.  rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że jednostki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc:

 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 1
 • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach – 2
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach – 2
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach – 1
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - 21
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Golicach - 14
 • Punkt przedszkolny w Świecku  -  22
 • Punkt przedszkolny w Kunowicach - 13
 • Punkt przedszkolny w Golicach - 6

Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram dostępne są tutaj: http://www.edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli

Dokumenty należy wysłać pocztą lub na adres e-mail wybranej jednostki (można wysłać wniosek co najwyżej do 3 jednostek). Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy jednostek oświatowych, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

 

Załączniki
Download this file (Dane teleadresowe do rekr..pdf)Dane teleadresowe do rekr..pdf[ ]43 kB

W związku z rozpoczynającą się 25 maja 2020r.  rekrutacją uzupełniającą do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, informujemy, że następujące szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach
 • Szkoła Podstawowa w Golicach

Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram dostępne są tutaj:
http://www.edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

 Dokumenty należy wysłać pocztą lub na adres e-mail wybranej jednostki. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy powyższych szkół, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

 

Załączniki
Download this file (Dane teleadresowe do rekr..pdf)Dane teleadresowe do rekr..pdf[ ]43 kB

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW  

w sprawie umożliwienia otwarcia przedszkola/żłobka

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków prosimy rodziców o przesłanie informacji o konieczności zapewnienia opieki dzieciom w placówce na adres e-mailowy dyrektora danego przedszkola/żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2020r. do g.12.00. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola/żłobka na zajęcia opiekuńcze mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych i społecznych, pracowników handlu spożywczego i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja do dyrektora musi zawierać:

- imię i nazwisko dziecka

- oświadczenie obojga rodziców o aktualnym zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w obecnej chwili. Oświadczenie musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w placówce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz ograniczoną ilość miejsc w każdej placówce. Po weryfikacji zgłoszeń, rodzice dzieci które zostaną objęte opieką, będą poinformowani indywidualnie przez dyrektora przedszkola/ żłobka.