W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, istnieje możliwość złożenia, za pośrednictwem Gminy Słubice, wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

 Wsparcie można uzyskać przy zakupie:• sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
• ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

• jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;
• nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są w terminie do 25 października 2021 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 złożyć w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 następujące dokumenty:

– OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
– OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – dot. ucznia szkoły średniej, który ma ukończone 18 lat,
– WNIOSEK DOTYCZĄCY WSKAZANIA PREFEROWANEGO SPRZĘTU,
– ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
– DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY FAKT ZATRUDNIENIA W PPGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu, celem weryfikacji stanu faktycznego.

Informujemy, że:

a. druki dokumentów są dostępne również do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta UM Słubice
b. złożone dokumenty będą weryfikowane w zakresie poprawności danych oraz ustalenia czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie,
c. zweryfikowane poprawnie dokumenty będą podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego przez gminę Słubice,
d. wszelkie dokumenty składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W załączniku informacja z rozstrzygnięcia konkursu dla nauczycieli na koła zainteresowań.

Załączniki
Download this file (protokół koła zainteresowan.pdf)protokół koła zainteresowan.pdf[ ]113 kB

Z okazji Dnia Nauczyciela
wszystkim nauczycielom życzymy
dużo szczęści i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

Dyrektor i pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty

Dzięki współpracy gminy Słubice z Czepczyński Family Foundation do uczniów naszych szkół trafią książki ” ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, a nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne, które będą mogli wykorzystać w czasie lekcji wychowawczych. Fundacja prowadzić też będzie szkolenia metodyczne dla pedagogów. Projekt ABC – Empatii skupia się na likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Ma też kształtować empatyczne i świadome postawy wśród najmłodszych, tak by wyczulić ich na potrzeby ich kolegów i koleżanek, którzy mierzą się z niepełnosprawnościami i schorzeniami.