Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki

Uwagi:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.


Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie

spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).

Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
-dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, szkoły,

-zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
-zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
-informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

 

Rodzice mają prawo:


-występować do dyrektora szkoły z informacją o realizowaniu przez dziecko obowiązku, szkolnego poza szkołą rejonową,
-występować z wnioskami o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
-występować z wnioskami o udzielenie stosownego zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki,

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego


-wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
-w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
-dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
-obowiązek, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Obowiązek szkolny

-rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do, ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
-na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,

-spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej, publicznej lub niepublicznej.

Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego


Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat na poniższych zasadach:
-rodzice składają wniosek do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,
-do wniosku dołącza się opinię poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
-dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek nauki – po ukończeniu szkoły podstawowej


-spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo w formach pozaszkolnych,

-spełnia się przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i
niepublicznych posiadających akredytację,
-może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie, umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
-uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może, również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:


1. Kontrola obowiązku szkolnego i nauki jest przeprowadzana jako postępowanie wyjaśniające przyczyny braku realizacji ww. obowiązku.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, lub Burmistrza Słubic w przypadku uczniów w wieku 15-18 lat, o realizacji
obowiązku szkolnego/ nauki w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (uczęszczanie do przedszkola/szkoły/placówki za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
3. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza Słubic są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
4. Dostarczenie oświadczenia potwierdzonego przez przedszkole/szkołę/placówkę, do której uczęszcza dziecko/uczeń, w zależności od realizowanego obowiązku: do dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko lub do Burmistrza Słubic w przypadku uczniów w wieku 15-18 lat.

Postępowanie egzekucyjne:

Art. 42. ust. 1. wymienionej ustawy mówi, że niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wśród wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, co do zasady, tylko grzywna w celu przymuszenia lub przymus bezpośredni, są właściwe dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych.
Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców/prawnych opiekunów będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podobnie na rodziców/prawnych opiekunów, a nie na dziecko, nakładana będzie grzywna w razie zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty
10 000,00 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000,00 zł (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).


W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym (regularnego posyłania dziecka do szkoły) nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu (art. 125 ustawy egzekucyjnej). 

Wierzyciel obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

Zgodnie z art. 1 pkt 12 b ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
Wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko zamieszkuje – art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wierzycielem obowiązku nauki wypełnianego przez młodzież w wieku 15-18 lat jest Burmistrz.

 

Obowiązki wierzyciela


1. wystosowanie upomnienia – art. 15 ustawy egzekucyjnej. Adresatem upomnienia jest zobowiązany (w tym przypadku rodzic bądź opiekun prawny). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień (datę),w którym doręczenie nastąpiło - czyli, w razie korzystania z drogi pocztowej, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.


Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zob215 r. poz. 67) koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł)


2. wystawienie tytułu wykonawczego – art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej. Po upływie siedmiu dni, od dnia doręczenia upomnienia, wierzyciel może dokonać kolejnej czynności zmierzającej do zastosowania środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia.
Jest nią wystawienie tytułu wykonawczego, o treści wyznaczonej art. 27 § 1 ustawy
egzekucyjnej. Wzór tytułu wykonawczego związanego z obowiązkami o charakterze
niepieniężnym ustalono aktualnie na podstawie załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 176)
3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej. Następnie wierzyciel występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Zgodnie z wymogiem art. 28 ustawy egzekucyjnej, ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor - wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia - art. 1a pkt 12 lit. b i art. 119 ustawy egzekucyjnej.

Wierzyciel obowiązku szkolnego składa wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Prezydent Miasta w oparciu o powyższe dokumenty wydaje postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spełniania obowiązku szkolnego.

W toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez organ egzekucyjny, dyrektor może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienia oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel obowiązku nauki wystawia tytuł wykonawczy wraz z odpisem a następnie wydaje postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spełniania obowiązku nauki.

Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – o czym stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

W przypadkach szczególnych, w odniesieniu do uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego lub nauki, zwłaszcza przejawiających cechy demoralizacji oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdy szkoła wyczerpała już prawnie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, rekomendowanym jest wniosek wierzyciela/dyrektora szkoły skierowany do właściwego Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań.
Tryb odwoławczy:
Rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego/nauki, służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia całego postępowania egzekucyjnego (art. 33 i art. 34 ustawy) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (wyjątek: organ, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione). Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.
Podstawa prawna:

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.) – art. 70.1. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa.”
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.)

-Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.)
-Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 67)

-Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 176, ze zm.)
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko lub zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki.

Deklaracja dostępności Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Edukacja Słubice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dodane ugodnienia

 • Przełącznik kontrastów
 • Przełącznik trybów nocnych
 • Przełącznik rozmiaru czcionki
 • Dodane parametry aria-label, które ułatwiają przeglądanie strony przez osoby niewidzące
 • Strona jest przygotowana w wysokokontrastowej kolorystyce
 • Możliwość przeglądania strony za pomocą klawiatury
 • Możliwość rozszerzenia layoutu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 02.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.02.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzając audyt.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kwiatkowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 737 20 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół Administracyjny Oświaty Słubicach
 • Adres: ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 737 20 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Akademickiej, oraz od strony podwórka Urzędu Miejskiego w Słubicach. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Akadamickiej. Szerokość drzwi pozwala na przejazd wózkiem inwalidzkim. Brak stopni, wejście bezpośrednio z chodnika.
 • W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich..
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych..
 • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych..
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online..

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI Z OBWODU: 

Dokumenty do pobrania:OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECI Z OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie - 1) Zgłoszenie do klasy pierwszej

 Załącznik   - 2) Oświadczenie do zgłoszenia do klasy pierwszej

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DZIECI SPOZA OBWODU

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek do klasy pierwszej spoza obwodu

 Oświadczenie o spełnianiu obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata w preferowanej szkole

 Oświadczenie, że rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w preferowanej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły

 Oświadczenie, że w obwodzie preferowanej szkoły zamieszkują krewni kandydata

 

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do klasy czwartej sportowej w  Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki
Download this file (HARMONOGRAM.pdf)HARMONOGRAM.pdf[ ]93 kB
Download this file (wniosek do klasy sportowej.pdf)wniosek do klasy sportowej.pdf[ ]92 kB
Download this file (zgoda rodziców.pdf)zgoda rodziców.pdf[ ]76 kB