W załączniku nowe, ważne informacje dla rodziców w sprawie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i żłobkowym.

W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu, dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - 16 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach  - 16 miejsc

  Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

w   sprawie   ograniczonego   funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i żłobka

      Na podstawie informacji Premiera, Ministra Zdrowia w okresie od dnia   29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. czasowo ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Opieka organizowana będzie dla:

-       dzieci   posiadających orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego,

-        dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-        dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyżsi rodzice proszeni są o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail dyrektora wniosku zawierającego:

-       imię i nazwisko dziecka

-        informację  o miejscu aktualnego zatrudnienia rodziców i wykonywaniu pracy w obecnej chwili.

Wniosek musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz datę i czytelny podpis.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze reżim sanitarny zastosowany w jednostce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Pozostali rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS.       

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek.

 

 

W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 63 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach - 52 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 34 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 39 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 21 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 17 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Golicach  - 13 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kunowicach – 24 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 16 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Golicach - 8 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Kunowicach - 15 miejsc

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli