spis rolny

Uwaga mieszkańcy!

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert dla nauczycieli  i instruktorów zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2020/2021

Od poniedziałku, 19 października, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, wprowadzamy nowe zasady obsługi interesantów. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, od 19 października 2020 r. organizacja bezpośredniej obsługi interesantów dostosowana zostanie do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w kraju z powodu koronawirusa. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Prosimy przede wszystkim kontaktować się z Nami elektronicznie, telefonicznie, a także poprzez korespondencję tradycyjną.

W roku 2020 można uzyskać dodatkowe finanse na cele oświatowe, m.in. z części rezerwy subwencji oświatowej i dotacji celowej z budżetu państwa.

Gmina Słubice jako organ prowadzący szkoły podstawowe przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”-Priorytet 3, w ramach którego, przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie łącznej 28.000,00 zł. I tak oto do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach zostaną zakupione nowe książki do biblioteki szkolnej.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2020 wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach tej pomocy uzyskaliśmy dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Gmina Słubice złożyła wniosek o  dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów biologia, geografia, chemia i fizyka. Pomoce zostaną zakupione w Szkole Podstawowej w Golicach na łączną kwotę 31 022 zł.

Ponad to złożyliśmy wniosek na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:

sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r.lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych·prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Czekamy na rozstrzygnięcie w tej kwestii. Wniosek dotyczy, zarówno dofinansowania jak i refundacji poniesionych kosztów finansowych nowo wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach. Łączna kwota wniosku to 397 098 tys. zł!