Jednym z głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice.

W związku z tym, 31 sierpnia 2022 r. roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2022/2023 a 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia.

W skład komisji weszli:

Jolanta Skręty- Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty;

Sabina Matkowska – Kierownik Biura Spraw Społecznych;

Monika Boryń – Naczelnik Wydziału Administracyjnego;

Izabela Jasiewicz- Inspektor w Biurze Spraw Społecznych.

 

W tym roku nauczyciele i instruktorzy złożyli 27 ofert na prowadzenie autorskich zajęć pozalekcyjnych dla 27 grup uczestników liczących po 12-20 osób. Proponowane zajęcia obejmowały dzieci ze szkół podstawowych oraz z Placówki Wsparcia Dziennego.

Komisja szczegółowo zapoznała się ze wszystkimi ofertami. Po debacie postanowiono, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą: zgodność zapisów w ofercie z ogłoszeniem o konkursie, spójność zaproponowanego tematu z treścią programu, pomysł  i sposób realizacji wychodzący poza ramy podstawy programowej odpowiadający potrzebom grupy odbiorców oraz aktywizowanie młodych ludzi w przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym.

W związku z powyższym, komisja zgodnie postanowiła, że w tym roku do realizacji przyjmuje się 23 przedstawione oferty. Zatem od października 2022 roku do czerwca 2023 roku na terenie gminy będą realizowane następujące projekty:

1.    Barbara Zduńczyk – „Zejdźmy z kanapy” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

2.    Tatiana Uwarkin – „Kuchnie świata na wesoło” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Tatiana Uwarkin „Kreatywne rękodzieła” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

4.    Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

5.    Angelika Chustecka „Fitness dla młodzieży” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

6.    Monika Kołoszyc „Szyję, rysuję, maluję” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

7.    Mirosław Dębiec „Palantowe piątki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

8.    Mirosław Dębiec „Futbolaki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

9.    Krzysztof Rzóska „Gram, bo lubię” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

10. Krzysztof Rzóska „Szachy są the best” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

11. Daria Stanicka „Więcej ruchu dla maluchów” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

12. Henryk Dobrowolski „Zajęcia tenisa ziemnego” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

13. Paulina Grzeszczuk „Zabawy językiem migowym, czyli kurs języka migowego dla dzieci” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

14. Alicja Barszcz „Akademia małego artysty- Roztańczone stópki” w Szkole Podstawowej w Golicach;

15. Elżbieta Mierzejewska „Z lekkoatetyką za pan brat” w Szkole Podstawowej w Golicach;

16. Elżbieta Mierzejewska „Robotyka” w Szkole Podstawowej w Golicach;

17. Wioleta Szaniawska „Głowa pełna pomysłów” w Szkole Podstawowej w Golicach;

18. Elżbieta Kusz „Maskarada” w Szkole Podstawowej w Golicach;

19. Natalia Majchrzak „Język polski wcale nie musi być obcy” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

20. Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

21. Monika Jakuszewicz „Razem śpiewamy i frajdę z tego mamy!” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

22. Katarzyna Bartosz, Anna Michałczak „Polsko-niemieckie zabawy na małej scenie” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

23. Małgorzata Tomala- Kotek „Kotek-motek dziergać każdy może” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach.

Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.

Oferty nie przyjęte do realizacji:

1.    Oksana Kondratyuk „Easy English” w Szkole Podstawowej w Golicach;

2.    Bogdan Zduńczyk „Muzyka uczy i bawi” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Daria Stanicka „Czytajki pomagajki” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

4.    Emilia Iwaszkiewicz „Dzieci na scenie” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach.

 Zatwierdził:

Burmistrz Słubic

(-) Mariusz Olejniczak

 

 

 

W związku z rozpoczynającą się 30 maja 2022r. rekrutacją uzupełniającą do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023,  dyrektorzy szkół podstawowych informują
o liczbie wolnych miejsc w klasach pierwszych:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach – 13 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach – 12 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach – 7 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach – 16 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Kunowicach – 6 miejsc

  Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://www.edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

 Wniosek należy złożyć w wybranej jednostce. Można go złożyć do nie więcej niż 3 jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji uzupełniającej udzielają dyrektorzy placówek.

 

Na podstawie uchwały Nr XLII/462/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2022 rok

 

Burmistrz Słubic

 

ogłasza

 

Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice

 

Opis zadania: zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w publicznych jednostkach oświatowych lub w Placówce Wsparcia Dziennego, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. Program zajęć powinien wykraczać poza ramy nauczania szkolnego, tak aby zachęcić uczestników do dalszego rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy. Preferowane będą oferty zajęć promujących wolontariat oraz artystyczne (muzyczne, teatralne, taneczne, wokalne), sportowe oraz językowe dla grup liczących minimum 12 uczestników. Program powinien zawierać opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym, co najmniej dwa razy w ciągu jego realizacji.

 

Oferenci: nauczyciele, instruktorzy lub inne osoby posiadające odpowiednie, udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2020 poz. 1289 ze zm.).

 

Warunki niezbędne do realizacji zadania:

a)        nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby       do 8 września 2022 r., Urząd Miejski w Słubicach,  ul. Akademicka 1,  Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach);

b)        oferta powinna zawierać:

§   nazwę zadania,

§   krótką charakterystykę zadania,

§   opis grupy docelowej (w tym: wiek, liczba odbiorców, zasady rekrutacji uczestników zajęć),

§   zakładane cele zadania i sposób ich realizacji,

§   miejsce realizacji zadania,

§   szczegółowy program zajęć z uwzględnieniem tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej,

§   imię, nazwisko, telefon i adres korespondencyjny oferenta;

§   opis prezentacji pracy grupy zawierający mi. formę, miejsce, przybliżony termin;

c)               program musi również zawierać rekomendację wystawioną przez dyrektora jednostki, w której będą odbywać się zajęcia;

d)               termin realizacji zadania powinien obejmować okres od  03.10.2022 r. do 09.06.2023 r., po 120 minut tygodniowo;

e)               tematyka i formy zajęć powinny być dostosowane do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

 

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą podlegały ocenie.

 

Wyniki konkursu: zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.slubice.pl w zakładce aktualności oraz na stronie www.edukacja.slubice.pl do dnia 22.09.2022r.

Oferenci, których oferty zostaną przyjęte do realizacji podpiszą stosowną umowę i za wykonane zlecenie otrzymają wynagrodzenie (70 zł. brutto za 60 minut zajęć płatnych w dwóch ratach, w wysokości opowiadającej ilości przepracowanych godzin).

 

Informacji o konkursie udzielają :

Pani Sabina Matkowska -  Kierownik Biura Spraw Społecznych,  tel. 957372008;

Pani Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052.

 

Informacje dotyczące RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice, ul.Akademicka 1, 69-100 Słubice, telefon: 957372000;
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/ Pani kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o konkursie;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat tj. do dnia zakończenia realizacji  zadania tj. od dnia 09.06.2025 r.;
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  • W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                          

 

Słubice, dnia 31 sierpnia 2022 r.

 W związku z rozpoczynającą się 23 maja 2022r. rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 3 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach – 3 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 1 miejsce

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 – 16 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 1 miejsce

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Golicach  - 9 miejsc

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kunowicach – 22 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 15 miejsc         

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli.

 Wniosek należy złożyć w wybranej jednostce. Można go złożyć do nie więcej niż 3 jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji uzupełniającej udzielają dyrektorzy placówek.