W związku z rozpoczynającą się 25 maja 2020r.  rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że jednostki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc:

  • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 1
  • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach – 2
  • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach – 2
  • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach – 1
  • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - 21
  • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Golicach - 14
  • Punkt przedszkolny w Świecku  -  22
  • Punkt przedszkolny w Kunowicach - 13
  • Punkt przedszkolny w Golicach - 6

Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram dostępne są tutaj: http://www.edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli

Dokumenty należy wysłać pocztą lub na adres e-mail wybranej jednostki (można wysłać wniosek co najwyżej do 3 jednostek). Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy jednostek oświatowych, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

 

Załączniki
Download this file (Dane teleadresowe do rekr..pdf)Dane teleadresowe do rekr..pdf[ ]43 kB

UWAGA!

Informujemy, iż II część stypendiów  szkolnych na rok szkolny 2019/2020 o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca br. zostanie udzielona jak dotychczas, tzn. zawiadomienia i decyzje wysyłamy na adres podany we wniosku o stypendium. Realizacja decyzji kończy się z dniem 30 czerwca! Sposób przedkładania faktur do refundacji środków finansowych będzie dokładnie opisany w decyzji! Prosimy o wnikliwe czytanie decyzji, w razie pytań możliwy jest kontakt mailowy (podany w zakładce KONTAKT - napisz do nas) bądź telefoniczny z pracownikiem merytorycznym pod nr 693 34 12 06.

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW  

w sprawie umożliwienia otwarcia przedszkola/żłobka

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków prosimy rodziców o przesłanie informacji o konieczności zapewnienia opieki dzieciom w placówce na adres e-mailowy dyrektora danego przedszkola/żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2020r. do g.12.00. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola/żłobka na zajęcia opiekuńcze mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych i społecznych, pracowników handlu spożywczego i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja do dyrektora musi zawierać:

- imię i nazwisko dziecka

- oświadczenie obojga rodziców o aktualnym zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w obecnej chwili. Oświadczenie musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w placówce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz ograniczoną ilość miejsc w każdej placówce. Po weryfikacji zgłoszeń, rodzice dzieci które zostaną objęte opieką, będą poinformowani indywidualnie przez dyrektora przedszkola/ żłobka.

Informacja w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Słubice  na rok szkolny 2020/2021

Z powodu istniejącej sytuacji epidemiologicznej komisje rekrutacyjne informują, że listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów  niezakwalifikowanych   do poszczególnych jednostek oświatowych zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do tych jednostek   oraz na ich stronach internetowych w dniu  17.04.2020r. o godz. 15.00. Adresy stron internetowych poszczególnych jednostek znajdują się w załączniku nr 1. Jednocześnie   komisje   przypominają, że zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do jednostki. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzic/opiekun   prawny   kandydata zakwalifikowanego, składa pisemnie  potwierdzenie   woli   przyjęcia   kandydata   do   jednej wybranej  jednostki. Potwierdzenie woli należy przesłać   pocztą elektroniczną na adres mailowy jednej wybranej jednostki w terminie od  20.04.2020r.  do   30.04.2020r. do godz.15.00.   Druk  potwierdzenia   woli   znajduje   się   w załączniku   nr   2.   Brak   pisemnego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy jednostek oświatowych, w godzinach od 8.00 do 15.00. Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

Załączniki
Download this file (załącznik nr 1.pdf)załącznik nr 1.pdf[ ]38 kB
Download this file (załącznik nr 2.pdf)załącznik nr 2.pdf[ ]38 kB