Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Słubicach, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach i w Golicach oraz punku przedszkolnego w Świecku, w Kunowicach i w Golicach oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania w zakładce INFORMACJE (ważne informacje).

Burmistrz Słubic zaprasza na Sobotę dla Rodziców Wykłady i warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze. 28 września 2019 r. Collegium Polonicum w Słubicach. Szczegóły w załączniku.

Na podstawie uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2019 rok Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.

W ramach głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice. W związku z tym, 5 września 2019 roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2019/2020 a 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia. Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.