W ramach głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice. W związku z tym, 5 września 2019 roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2019/2020 a 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia. Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg na dowozy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem w 2020 roku. Ogłoszenie i dokumenty do pobrania na stronie BIP ZAO.